Podążaj za nami na:
 

Europejski rynek pelet w latach ubiegłych

O początkach europejskiego rynku pelet możemy mówić od połowy lat 80-tych. Jednakże, nie we wszystkich krajach rozwój rynku postępował w identycznym tempie, np. w Polsce rozpoczął się z 15 letnim opóźnieniem. W związku z tym niektóre kraje cechują się obecnie rynkiem rozwiniętym, dojrzałym, a w innych dopiero powstają pierwsze zakłady produkcyjne. Niektóre kraje posiadają znaczącą produkcję, ale przeznaczają ją na eksport, z braku krajowego popytu, inne importują znaczące ilości pelet, gdyż nie posiadają wystarczających zasobów surowca, aby zaspokoić swe potrzeby. W dalszej części tekstu przedstawiona zostanie aktualna charakterystyka europejskiego rynku, różnicująca kraje pod względem osiągniętego stopnia rozwoju, dominującego modelu wykorzystania paliwa, przewidywanego scenariusza dalszego rozwoju.

Poniżej przedstawione zostały historyczne dane zbiorcze dla Europy:

Produkcja i wykorzystanie pelet w Europie w latach 2006-2008.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w Analysis of new, emerging and developed European pellet countries. ETA Florence. October 2009

Produkcja rośnie dość stabilnie i ulega mniejszym wahaniom, ponieważ jej wielkość zależy głównie od ilości dostępnego surowca produkcyjnego i jego cen. Na wielkość zużycia paliwa ma wpływ większa liczba czynników:
- cena paliw kopalnych
- średnie temperatury w danym sezonie grzewczym
- dostępność pelet w okolicy
- grupa odbiorców (różne grupy odbiorców mogą przejawiać w danym momencie różne zainteresowanie).
Sytuacja w wybranych krajach wyglądała na początku 2009 roku następująco:

zobacz tabelkę