Podążaj za nami na:
 

Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

Zakres działania
W ramach działania wspierane są inwestycje w sektorach przetwórstwa: mleka (z wyjątkiem produkcji masła), mięsa, owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji napojów winopodobnych i winopochodnych), zbóż (z wyjątkiem produkcji słodu), ziemniaków, jaj, miodu, lnu i konopi, roślin oleistych, wysokobiałkowych, przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne, a także usługowego zamrażania wraz z przechowywaniem produktów rolnych.
Szczegółowy wykaz rodzajów działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności objętej pomocą w niniejszym działaniu zostanie określony w legislacji krajowej (PKD 2007: 10.11.Z , 10.12.Z , 10.13.Z , 10.31.Z , 10.32.Z , 10.32.Z , 10.39.Z , 10.41.Z , 10.51.Z , 10.61.Z , 10.62.Z , 10.89.Z , 10.91.Z , 10.92.Z , 11.01.Z , 11.03.Z , 13.10.D , 20.14.Z , 46.21.Z , 46.22.Z , 46.31.Z , 46.33.Z , 52.10.B)

Pomoc finansowa może być przyznana na inwestycje obejmujące w szczególności:
1. Inwestycje materialne:
a) budowę, modernizację lub przebudowę budynków lub budowli stanowiących infrastrukturę zakładów przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi,
b) zakup lub instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży,
c) zakup lub instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
d) zakup specjalistycznych środków transportu,
e) zakup lub instalację urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

2. Inwestycje niematerialne:
a) zakup oprogramowania służącego zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz sterowaniu procesem produkcji i magazynowania,
b) wdrożenie procedury systemów zarządzania jakością,
c) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu,
d) przygotowanie biznesplanu,
e) opłaty za patenty lub licencje,
f) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego.

Definicja beneficjenta:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

  • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
  • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 750 pracowników, lub przedsiębiorstwo, którego obrót nie przekracza równowartości w zł 200 mln euro.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy, przyznana w okresie realizacji PROW jednemu beneficjentowi, wynosi 20 000 000 zł (5 123 213,3 euro). Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.
Poziom pomocy wynosi maksymalnie:
1) 25% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, realizowanej przez przedsiębiorcę, który nie jest małym lub średnim przedsiębiorcą;
2) 40% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo;
3) 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do objęcia pomocą, realizowanej przez przedsiębiorcę wykonującego działalność jako małe lub średnie przedsiębiorstwo:

  • który zaopatruje się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z grupami producentów rolnych lub wstępnie uznanymi grupami lub uznanymi organizacjami producentów owoców i warzyw lub
  • który jest zarejestrowany jako grupa producentów rolnych lub ich związek, lub wstępnie uznana grupa, lub uznana organizacja producentów owoców i warzyw lub
  • który realizuje projekt dotyczący przetwarzania produktów rolnych na cele energetyczne.

Wniosek, w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę, bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR (OR ARiMR) właściwym dla miejsca realizacji operacji (województwa). Wzór wniosku oraz obowiązujących formularzy można znaleźć na stronie ARiMRu.