Podążaj za nami na:
 

Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zakres działania
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
1) usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2) usług dla ludności;
3) sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4) rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5) robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6) usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7) usług transportowych;
8) usług komunalnych;
9) przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10) magazynowania lub przechowywania towarów;
11) wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12) rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:

 • budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;
 • zagospodarowania terenu;
 • zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Definicja beneficjenta
Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który m.in.:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia,
 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:
  − gminy wiejskiej, lub
  − gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  − gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
 • nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW 2004- 2006 lub PROW 2007-2013,
 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
 • nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej,
 • jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

Forma i wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł (25 616,1 euro). Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.