Podążaj za nami na:
 

PROGRAM PONE (PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI)

06.11.2015

PROGRAM PONE (PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI) – PORADY DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MIAST I GMIN

 

Motto:

Działajmy tak, aby powietrze, którym będą oddychać nasze dzieci i wnuki było czystsze od tego, którym oddychamy sami. Czyste powietrze to podstawowy warunek zachowania dobrego zdrowia!


 

 

Kluczowe elementy prawidłowego opracowanego programu PONE dla gmin


1. Szczegółowa analiza jakości powietrza w miejscowości – punktem wyjścia do skutecznych działań naprawczych.

 
2. Szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji z uwzględnieniem instytucji, firm, zabudowy mieszkalnej jedno i wielorodzinnej – trzeba znać zasoby źródeł ciepła, by móc dokonać miarodajnej charakteryzacji i zaplanować naprawę sytuacji.


3. Ankiety dotyczące planowanych modernizacji systemów ogrzewania – powinny dotyczyć wszystkich części miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które charakteryzują się gorszą jakością powietrza, bądź można naocznie stwierdzić punkty, gdzie stosuje się przestarzałe urządzenia grzewcze (tzw. „kopciuchy”) lub mieszkańcy palą śmieci (w otoczeniu duszący zapach przypominający stopiony plastik, zielony, żółty dym z komina). Warto przyjrzeć się osiedlom domków jednorodzinnych.


4. Charakterystyka przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych w zakresie ogrzewnictwa – dokument powinien uwzględniać dofinansowanie do zakupu urządzeń pomagających najskuteczniej dbać o jakość powietrza:

  • Kotły c.o. na gaz
  • Kotły c.o. na pelet z podajnikiem (uniemożliwia palenie śmieci) – tylko 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012 
  • Kotły c.o. na olej - należy jednak zauważyć, że generują one zwiększoną  emisję NOx do atmosfery podczas spalania
  • Pompy ciepła - choć nie bez znaczenia jest fakt, że 90% zużytej energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla
  • Kotły c.o. na ekogroszek z podajnikiem (uniemożliwia palenie śmieci) – tylko 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012 - w tym przypadku pojawia sie szereg wątpliowści.

 

Dlaczego warto zastosować tak wyraźne i surowe obostrzenia w przypadku kotłów c.o. na paliwa stałe?


Celem programu PONE jest ograniczenie niskiej emisji. Tylko urządzenia grzewcze przyjazne dla środowiska naturalnego pozwolą nam uzyskać ten efekt. O ile w przypadku kotłów c.o. na pelet klasy 5 – efekt powinien być zadowalający, przy urządzeniach na ekogroszek pojawiają się pewne wątpliwości.

 

Uzyskanie pożądanych parametrów emisyjności przyporządkowanych 5 klasie normy PN EN 303:5-2012 wymaga zastosowanie specjalnych elektrofiltrów, co podczas użytkowania powoduje zwiększony pobór energii elektrycznej, a w konsekwencji wzrost kosztów ogrzewania. Ten filtr można wyłączyć, ale wówczas nie uzyskamy zamierzonego efektu ekologicznego.


Należy również myśleć o przyszłości. W najbliższych latach będzie obowiązywała w Polsce i w całej Unii Europejskiej Dyrektywa Ecodesign i można się spodziewać, że kotły węglowe o zwiększonym poborze energii elektrycznej nie wejdą do obrotu handlowego. Warto zatem zamiast wymieniania starych urządzeń dla samego wymieniania, wskazać kierunek delikatnie wyprzedzający polską rzeczywistość.


5. Precyzyjne obliczenie przewidywanego efektu ekologicznego.


Efekt ekologiczny powinien zostać obliczony na podstawie danych z zgromadzonych w raporcie badań ilościowych dotyczących charakterystyki źródeł ciepła na terenie miejscowości uwzględniając zarówno liczbę oraz rodzaj zadeklarowanych przez respondentów modernizacji systemów grzewczych.
W praktyce należy stworzyć tabelę z przedstawieniem emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przed i po modernizacji oraz wyliczyć na tej podstawie efekt ekologiczny w kilogramach.

6. Harmonogram finansowo –rzeczowy programu.

7. Monitoring procesu realizacji programu.

 

Wiele gmin mimo realizacji programu nie uzyskało zamierzonego efektu ekologicznego w praktyce. Gdzie popełniono błąd?


Wymiana przestarzałych kotłów węglowych małej mocy na węglowe retortowe. Błędem jest traktowanie retortowych kotłów węglowych jako ekologiczne. Laboratoria przedstawiają wyidealizowaną pracę urządzenia, która niewiele ma wspólnego z praktyką. Podczas okresu podtrzymania w węglowych kotłach retortowych dochodzi do nieefektywnego spalania paliwa – ekologiczny kocioł na węgiel zamienia się w „kopciucha”. Okres podtrzymania w kotłach węglowych polega na znacznym ograniczeniu dopływu tlenu, obniżeniu temperatury i w konsekwencji słabszym spalaniu gazów pochodzących z odgazowania węgla tj. toksycznych związków siarki, azotu. Wówczas następuje wzmożona emisja szkodliwych pyłów.
W przypadku kotłów c.o. opalanych węglem dane polskiego producenta (działającego w oparciu o normę PN EN 303-5:2012) dotyczące emisji pyłów są mierzone tylko przy mocy nominalnej kotła, nie bierze się również pod uwagę wartości NOx.

 

 

RADA: Węgiel jest naszym dobrem narodowym, gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski, które powinno być mądrze wykorzystywane. Węgiel spala się najlepiej w kotłowniach o dużej mocy (pow. 500 MJ) i tam powinien trafiać. Do przydomowych kotłowni najlepiej nadaje się: gaz ziemny, pelet oraz olej.

Milczenie na temat peletu


W dokumentach progamu PONE dla gmin błędnie pomija się kotły c.o. na pelet jako źródło ekologicznego ciepła. Uczestnicy programu są pozbawieni możliwości modernizacji ogrzewania w oparciu o kotły peletowe. Powodem jest najprawdopodobniej niewiedza dot. ogrzewnictwa peletowego – najdynamiczniej rozwijającego się kierunku produkcji i sprzedaży ekologicznych urządzeń c.o. w Polsce. W ciągu 3 ostatnich lat ilość odbiorców urządzeń grzewczych na pelet wzrosła dwukrotnie.

RADA: Należy wymagać, by firma odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu do realizacji Progamu PONE umieściła w nim kotły c.o. na pelet, jako urządzenia przewidziane w planie modernizacji ogrzewnictwa w miejscowości.

Kluczowy jest rodzaj stosowanego paliwa

 

  • Węgiel - brak rozwiązań prawnych wprowadzających standaryzację jakości paliwa.
  • Pelet – wyróżniamy klasy peletu według obowiązującej w naszym kraju normy ISO 17225-2:2014 (E). Owa norma w przypadku peletu do użytku domowego i komercyjnego wyróżnia następujące klasy jakości paliwa: A1, A2 oraz B. To daje pewność zakupu bezpiecznego ekologicznie paliwa.

Ekogroszek stosowany w retortowych kotłach z podajnikiem nie został sklasyfikowany jako paliwo. Nie każdy węgiel pali się tak samo. Użytkownik kotła węglowego nie ma gwarancji jakości węgla, w związku z tym, nie ma gwarancji uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego.


Inaczej jest w przypadku kotłów na pelet, gdzie producent urządzenia ma obowiązek poinformowania klienta o wymaganej klasie peletu. Stosowanie się do zaleceń producenta gwarantuje bezawaryjną pracę przez lata i poprawę jakości powietrza.

 

 

 

 

DEKALOG PROGRAMU PONE DLA URZĘDNIKA

 

1. Jesteś odpowiedzialny za poprawę jakości powietrza w twojej gminie.


2. Daj z siebie wszystko by powietrze zostało oczyszczone.


3. Zadanie wykonaj sumiennie – zrób to dla swojej rodziny i wszystkich mieszkańców oraz gości. 


4. Dokładnie zbadaj lub zleć dokładną analizę obecnego systemu grzewczego.


5. Zaplanuj niezbędny, zamierzony efekt ekologiczny.


6. Dowiedz się co mieszkańcy wiedzą o nowoczesnych i ekologicznych metodach ogrzewania.


7. Jeżeli wiedza mieszkańców jest niewielka, zaplanuj dla nich działania edukacyjne.


8. Niech realizacja programu PONE umożliwi wymianę starych urządzeń na te, które faktycznie gwarantują poprawę jakości powietrza.


9. Monitoruj realizację i efekt ekologiczny.


10. Kontynuuj działania w przyszłości – powietrze może być jeszcze czystsze!

 

 

 

Słownik pojęć:
– PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji
– niska emisja – emisja produktów spalania na wysokości nie większej niż 40m
– PM10 – pył zawieszony o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów
– smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na zauważalnym współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza
– emisja punktowa – zanieczyszczenia generowane głównie przez duże zakłady przemysłowe

     

KOSTRZEWA Compact Bio

Compact Bio- do 24kW

KOSTRZEWA Compact Bio Luxury

Compact Bio Luxury- do 24kW

KOSTRZEWA Twin Bio

Twin Bio- do 24kW

KOSTRZEWA Mini Bio

Mini Bio - do 20kW

KOSTRZEWA Mini Bio Luxury

Mini Bio Luxury - do 20kW

Kocioł Kostrzewa Mini Bio B

Mini Bio B - do 20kW

 KOSTRZEWA Pellets 100

Pellets 100 - do 40kW

KOSTRZEWA Maxi Bio

Maxi Bio - do 285kW

 

 Pozostałe aktualności:

28.11.2010 - Ceny węgla
28.10.2010 - Zielone ciepło
28.10.2010 - Wzrost cen gazu
22.10.2010 - Dla najmłodszych